Kľudne nás kontaktujte

  Klub priateľov Detskej nemocnice v Banskej Bystrici
  /občianske združenie/

  IČO: 42 002 150
  DIČ: 2022107186
  IČ DPH: nie je platiteľ DPH
  Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
  pobočka B. Bystrica
  IBAN:
  SK22 1100 0000 0026 2909 8972
  BIC / SWIFT: TATRSKBX
  Zaregistrované Ministerstvom vnútra SR dňa 23.12.2005 pod č. VVS/1-900/90-27246; v zastúpení Ing. Jana Petríková, štatutárny orgán – predseda.
  Menu